All Courses

Showing 136 result

course image
34,000 THB
Professional Certification Program
Certified Digital Marketing Specialist (CDMS) (อบรมเชิงปฏิบัติการพร้อมสอบประกาศนียบัตรในระดับสากล)

Program Certified by iTrain Asia Pte Ltd 

คอร์สอบรม Online เนื้อหาแน่นๆ สำหรับ Digital Marketer ที่จะทำให้คุณเข้าใจเรื่อง Digital Marketing ในทุกแง่มุมและช่องทาง เช่น search engines, websites, PPC, social media, email, mobile และอื่นๆ รวมไปถึงการวิเคราะห์และวางแผนกลยุทธ์การตลาด

เมื่อผู้เรียนได้ผ่านการเรียน และทดสอบความรู้และความสามารถตามกำหนดเกณฑ์ของหลักสูตร จะได้รับ E-Certificate และ Digital Badge ในระดับสากล

 • Online
 • 30 Hours.
 • 5 Days.
 • Intermediate

Instructor :
avatar Mr.Amir Haghbin

course image
29,000 THB
Professional Certification Program
Certified Internet of Things Specialist (CIoTs) (อบรมเชิงปฏิบัติการพร้อมสอบประกาศนียบัตรในระดับสากล)

Program Certified by iTrain Asia Pte Ltd

หลักสูตรนี้จะช่วยให้คุณเข้าใจถึงความสำคัญและผลกระทบของ IoTs ที่มีต่อประชากร สังคม รวมไปถึงในแง่เศรษฐกิจโลก โดยมีการยกตัวอย่าง IoTs ที่มีอยู่ในตลาด เพื่อให้ผู้เรียนเห็นภาพและมีความเข้าใจถึง Concept ของ IoTs ในแง่มุมต่างๆ

เมื่อผู้เรียนได้ผ่านการเรียน และทดสอบความรู้และความสามารถตามกำหนดเกณฑ์ของหลักสูตร จะได้รับ E-Certificate และ Digital Badge ในระดับสากล

 • Online
 • 18 Hours.
 • 3 Days.
 • Intermediate

Instructor :
Ir. Dr.Mohamad HafizalDr.Ramli Nordin

course image
47,000 THB
Project Management
Certified Project Management Professional (PMP) *อบรมอย่างเดียว

หลักสูตรอบรมและติวข้อสอบ PMP Certification ของ PMI (ไม่รวมสอบ) ที่เจาะลึกทุกองค์ความรู้ของการบริหารโครงการ (Project Management) ทั้งในระดับ Fundamental, Intermediate และ Advance พร้อมติวการทำข้อสอบ วิเคราะห์โจทย์ และแนวคิดแบบ PMI และใช้เคลมคุณสมบัติ 35HRs PDU ได้ -.คลิกเพื่อชม Introduction และบทสัมภาษณ์ผู้เข้าอบรม.-

 • Classroom
 • 42 Hours.
 • 7 Days.
 • General

Instructor :
avatar อาจารย์ไกรกิติ ทิพกนก avatar ผศ.ดร.รัฐวุฒิ รู้แทนคุณ avatar อาจารย์ณัฐญาเชฏฐ์ ลีกูลวงศ์ avatar อาจารย์นิวัติ คล่องวานิชย์

course image
10,000 THB
AI & Data Technology
ChatGPT Prompt Engineering for Developers

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับนักพัฒนาซอฟต์แวร์ (Developer, Programmer) และนักวิทยาศาสตร์ข้อมูล หรือท่านที่ทำงานในสายงานด้านการวิเคราะห์ข้อมูล
(Data Analyst, Data Scientist, Data Engineer) เพื่อเรียนรู้หลักการและเทคนิคในการสร้างและปรับแต่งพร้อมท์ใน ChatGPT ให้ตอบสนองต่อการทำงาน

และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด รวมถึงมีการฝึกภาคปฏิบัติ (Workshop) ระหว่างการอบรม เพื่อสร้างความเข้าใจและมีแนวทางในการประยุกต์ใช้งานได้ดีขึ้น

 • Classroom
 • 12 Hours.
 • 2 Days.
 • Fundamental

Instructor :
avatar Dr.Veerasak Krisanapraphan

course image
4,000 THB
Digital Technology
Cloud Native for Management

Cloud Native คือรูปแบบการพัฒนา Software ในยุคใหม่ที่เน้นไปที่การนำจุดเด่นในแต่ละ technology อันได้แก่ microservices, containers, CI/CD, DevOps มาผนวกรวมกันเพื่อให้เกิดเป็น Solutionที่รองรับการทำงานในอนาคตได้เป็นอย่างดี

 • Classroom
 • 6 Hours.
 • 1 Days.
 • Fundamental

Instructor :
avatar Mr.Sommai Krangpanich

course image
10,000 THB
CMMI PROFESSIONAL SERIES
CMMI V3.0

ท่านจะได้เรียนรู้แนวทางการพัฒนากระบวนการผลิตและการบริการด้านซอฟต์แวร์ ที่มีการบริหารจัดการโครงการอย่างเป็นระบบ มีวิธีการวัดผล การประเมินที่เป็นมาตรฐานสากล สามารถส่งมอบงานที่มีคุณภาพจนถึงมือลูกค้า รวมถึงการอัพเดทมาตรฐาน CMMI V3.0 ว่ามีอะไรที่ต้องรู้บ้าง

 • Classroom
 • 12 Hours.
 • 2 Days.
 • Fundamental

Instructor :
avatar Dr.Chayakorn Piyabunditkul

course image
10,000 THB
Service Robots & IoT
Coaching and Facilitating Skills for Quality Specialist/Auditor/Consultant

พัฒนาซอฟต์สกิล เสริมทักษะการสื่อสาร การเป็นพี่เลี้ยง การเป็น TeamLead สู่การเป็นโค้ชหรือที่ปรึกษา สอนและโค้ช พร้อมพาปรับและออกแบบกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ทักษะสำคัญที่ Team Leader ต้องมีเพื่อดูแลทีมให้มีคุณภาพเพื่อคุณภาพผลิตภัณฑ์

 • Classroom
 • 12 Hours.
 • 2 Days.
 • Intermediate

Instructor :
avatar Ms.Nopparat Slisatkorn

course image
35,000 THB
CompTIA Certification Program
CompTIA Cloud+ โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการมาตรฐานวิชาชีพด้านการประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ

หลักสูตรนี้ ไม่เพียงแต่จะทำให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของการประมวลผลแบบ Cloud Computing แต่จะทำให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้ไปปรับใช้อย่างเหมาะสมเพื่อให้การใช้การประมวลผลแบบ Cloud Computing เกิดประโยชน์สูงสุดในภาพรวมและบรรลุเป้าหมายขององค์กร

 • Online
 • 18 Hours.
 • 3 Days.
 • Fundamental

Instructor :
avatar Mr.Boonchai Laopornpitchayanuwat

course image
35,000 THB
CompTIA Certification Program
CompTIA Network+ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการมาตรฐานวิชาชีพด้านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์

ผู้ที่สอบผ่านมาตรฐาน CompTIA Network+ จะมีความรู้และทักษะที่จำเป็นในการดำเนินงานด้านสถาปัตยกรรมพื้นฐานของระบบเครือข่ายที่ปลอดภัย นอกจากนี้ยังสามารถกำหนดค่าบำรุงรักษา และแก้ไขปัญหาอุปกรณ์เครือข่าย โดยใช้เครื่องมือที่เหมาะสม อีกทั้งเข้าใจคุณลักษณะและวัตถุประสงค์ของเทคโนโลยีเครือข่าย

 • Online
 • 18 Hours.
 • 3 Days.
 • Fundamental

Instructor :
avatar Mr.Boonchai Laopornpitchayanuwat