Upcoming Courses

Showing 94 result

course image
Digital Literacy
การสร้างรายงานและวิเคราะห์ข้อมูลด้วย Dashboard in Excel 2016

การนำเสนอรายงานในรูปแบบ DashboardReport เป็นการสร้างรายงานในอีกรูปแบบที่มีมุมมองรายงานที่เข้าใจได้ง่าย สามารถเห็นการเปลี่ยนแปลงของข้อมูล หรือรายการตัวเลขที่มีการอัปเดตตลอดเวลา

course image
Cloud Services
Azure DevOps

Azure DevOps ถือเป็นเครื่องมือน้องใหม่ที่มาแรงมากๆ เป็นการผสมผสานของเครื่องมือต่างๆ ทั้งของ Microsoft และ Opensource ต่างๆ เช่น Team Foundation Server(TFS), Git และอื่นๆเข้าด้วยกัน ทำให้ชุดเครื่องมือนี้สามารถตอบโจทย์ของ DevOps ได้ตั้งแต่ Planning ไปจนถึงการ Deployment

course image
Digital Technology
Microservices and Web API

การออกแบบระบบให้เป็น Microservices นั้นมีสิ่งที่เรียนรู้เพิ่มเติมหลายอย่าง ซึ่งในหลักสูตรนี้เราจะได้เรียนรู้ทั้งแนวคิดและวิธีการใช้เครื่องมือต่างๆ เพื่อทำให้ระบบของเรากลายไป Microservices ได้จริงๆ เนื่องจากแนวคิดนี้เริ่มต้นง่ายแต่การใช้งานจริงยาก หลักสูตรนี้จึงออกแบบมาเพื่อบอกถึงปัญหาและวิธีการแก้ไขที่จะเกิดขึ้นในการคิดแบบ Microservices

course image
BITCOIN, BLOCKCHAIN AND CRYPTOCURRENCY
Bitcoin and Blockchain Programming with Python

หลักสูตรนี้แสดงการใช้ภาษา Python เพื่ออธิบายกลไกของระบบ cryptography เช่น encoding, hashing, keys, transaction(tx)และ Blockchain การเขียนโปรแกรมติดต่อกับระบบเครื่อข่าย Bitcoin

course image
AI & Data Technology
Practical Data Science using RapidMiner

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับทุกท่าน ที่ต้องการเรียนรู้และลงมือปฏิบัติจริง สำหรับการทำงานในสายงานด้าน Data Science (ตั้งแต่ การนำเข้าข้อมูล,
การเตรียมและจัดการข้อมูล, การทำโมเดลวิเคราะห์ข้อมูล รวมถึงตัวอย่างแนวทางการประยุกต์และเลือกใช้โมเดลรูปแบบต่างๆ สำหรับการแก้ไขปัญหาและตอบโจทย์ทางธุรกิจได้)
** การอบรมนี้ Non-coding ** (เน้นสอนการใช้งานโปรแกรม RapidMiner สำหรับการทำงาน Data Science เป็นหลัก)

course image
AI & Data Technology
Python for Non-Programmer

หลักสูตรนี้ถูกสร้างขึ้นสำหรับบุคคลทั่วไปที่ไม่ใช่นักพัฒนาโปรแกรม แต่ต้องการเรียนรู้ภาษา Python เพื่อใช้ประโยชน์ในการเรียนและการทำงานทั่วไป