Upcoming Courses

Showing 73 result

course image
AI & Data Technology
Introducing Machine Learning with WEKA

โปรแกรม Weka เป็นโปรแกรมที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยเทคนิคการเรียนรู้เครื่อง (Machine Learning) ซึ่งมีกระบวนการวิเคราะห์ข้อมูลจากข้อมูลจำนวนมากเพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูล การค้นหารูปแบบ และจำแนกประเภทของข้อมูล และที่สำคัญ Weka เป็นซอฟต์แวร์เสรีที่สามารถดาวน์โหลดได้ฟรี พร้อมทั้งสามารถทำงานได้ทุกระบบปฏิบัติการ ทำให้ Weka เป็นเครื่องมือที่รองรับการทำงานการวิเคราะห์ข้อมูลที่สะดวกและเป็นที่นิยมในปัจจุบัน

ลงทะเบียนรับข่าวสารงานสัมมนา และหลักสูตรอบรมใหม่ๆ ?