Upcoming Courses

Showing 73 result

course image
Software Architecture and Design
Solution Architecture Principles and Techniques

การอบรมจะเน้นถึงหลักการพื้นฐานสำคัญของเทคนิคการทำ Solution Architecture ที่ดีมีคุณภาพ เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจในหลักการฯ เทคนิค และแนวทาง เพื่อสามารถกลับไปศึกษาเพิ่มเติม ปรับ ประยุกต์ และต่อยอดให้เข้ากับงานที่ทำงานและกับตัวเองได้ และตอบสนองความต้องการหรือ concern ของ stakeholder ได้อย่างครอบคลุม

course image
Business Analysis
Business Analysis Essentials

Gain a better understanding of the role of a business analyst, Develop the essentials knowledge and skills required to investigate business systems; identify business needs and specify the requirements of a software solution and Understand how to better align IT with business needs

course image
CompTIA Certification Program
(CompTIA Cloud+) โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการพร้อมสอบใบรับรองมาตรฐานวิชาชีพด้านการประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ

หลักสูตรนี้ ไม่เพียงแต่จะทำให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของการประมวลผลแบบ Cloud Computing แต่จะทำให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้ไปปรับใช้อย่างเหมาะสมเพื่อให้การใช้การประมวลผลแบบ Cloud Computing เกิดประโยชน์สูงสุดในภาพรวมและบรรลุเป้าหมายขององค์กร

course image
CompTIA Certification Program
(CompTIA Network+) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพร้อมสอบใบรับรองมาตรฐานวิชาชีพด้านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์

ผู้ที่สอบผ่านมาตรฐาน CompTIA Network+ จะมีความรู้และทักษะที่จำเป็นในการดำเนินงานด้านสถาปัตยกรรมพื้นฐานของระบบเครือข่ายที่ปลอดภัย นอกจากนี้ยังสามารถกำหนดค่าบำรุงรักษา และแก้ไขปัญหาอุปกรณ์เครือข่าย โดยใช้เครื่องมือที่เหมาะสม อีกทั้งเข้าใจคุณลักษณะและวัตถุประสงค์ของเทคโนโลยีเครือข่าย

course image
Digital Technology
RESTful Web Services with Spring Boot and JPA

เรียนรู้และทำความเข้าใจกระบวนการทำงานแบบ IOC ของ spring framework และ นำ spring boot มาพัฒนา micro service

course image
Software Testing
Continuous Integration and Delivery with Jenkins

หลักสูตรเพิ่มคุณภาพและความเร็วในการส่งมอบ Software ที่พัฒนาทั้งเรื่องขั้นตอนการทำงานตั้งแต่ source code ไปจนถึงการติดตั้ง Software เช่น การจัดการ source code ที่ดี การตรวจสอบและวิเคราะห์ source code การ build/compile/package การทดสอบในระดับต่าง ๆ เช่น Unit test, Integration test, Acceptance test และ End-to-End test การติดตั้งระบบงาน เป็นต้น

course image
Software Testing
Test Case Design

Understanding of different test models and their related test coverage criteria, Ability to apply black-box and glass-box test case design techniques to conventional testing, model-based testing and static analysis of program code and Practical experience

ลงทะเบียนรับข่าวสารงานสัมมนา และหลักสูตรอบรมใหม่ๆ ?