Upcoming Courses

Showing 99 result

course image
Professional Certification Program
Certified Data Science Specialist (CDSS) (อบรมเชิงปฏิบัติการพร้อมสอบประกาศนียบัตรในระดับสากล)

Program Certified by iTrain Asia Pte Ltd

โดยในหลักสูตรจะให้ความรู้เกี่ยวกับแนวทางและเทคนิคที่คุณจำเป็นต้องทราบในการทำ Data Science ตั้งแต่ขั้นตอนการเก็บข้อมูล, การจัดการข้อมูล, การวิเคราะห์ข้อมูล จนถึงขั้นตอนการนำข้อมูลมาช่วยตัดสินใจ เพื่อให้คุณสามารถเริ่มต้นและมีทักษะด้าน Data Science

เมื่อผู้เรียนได้ผ่านการเรียน และทดสอบความรู้และความสามารถตามกำหนดเกณฑ์ของหลักสูตร จะได้รับ E-Certificate และ Digital Badge ในระดับสากล

course image
AI & Data Technology
Apply AI for Business

หลักสูตรมุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้เข้าใจในการวิเคราะห์และสังเกต Business Model, Business Direction, Business Process
เพื่อหา Good Opportunities ที่จะเอา AI ไปช่วยได้และตอบโจทย์ธุรกิจแท้จริง

course image
Digital Literacy
การสร้างและออกแบบ Infographic เพื่อสร้างสื่อประชาสัมพันธ์อย่างมืออาชีพ

ในยุคปัจจุบันไม่ว่าสื่อใดๆก็คงหนีไม่พ้น Infographic เนื่องจากจะช่วยทำให้สามารถเข้าใจบทความหรือเนื้อหาได้ง่ายขึ้น ดังนั้นการออกแบบ Infographic จึงเป็นสิ่งสำคัญแล้วเราจะทำอย่างไรให้ Infographic ของเราน่าสนใจสื่อสารออกมาได้เข้าใจได้โดยง่าย ดังนั้นในหลักสูตรนี้ผู้เรียนจะได้เรียนรู้เทคนิคการออกแบบ Infographic ให้น่าสนใจในสไตล์ของตนเอง

course image
CYBER SECURITY ORIENTED
IoT Security

ในปัจจุบันอุปกรณ์ IoT ได้เข้ามาอยู่ในชีวิตเรามากขึ้น รวมทั้งในภาคอุตสาหกรรมเองก็ได้มีการนำเอาอุปกรณ์ IoT เข้ามาช่วยงานมากขึ้น ทั้งการควมคุมหรือการมอนิเตอร์เครื่องจักร ดังนั้นถ้าเรามองข้ามเรื่องของ Security ไป อาจเป็นช่องทางให้ผู้ที่ไม่ประสงค์ดีเข้ามาสร้างความเสียหายให้กับตัวบุคคลหรือองค์กรผู้เป็นเจ้าของอุปกรณ์ IoT ได้

course image
Entrepreneurship
102: Business Lean Canvas Workshop

(2-day Workshop) มุ่งเน้น การพัฒนา Soft Skill ต่างๆ เช่น การสังเกต การสัมภาษณ์ การนำเสนอผลงาน การสื่อสาร ความคิดสร้างสรรค์ การเจรจาต่อรองผ่านการลงมือทำจริง พื้นฐานความเข้าใจความเป็นผู้ประกอบการ ตลอดจนเรียนรู้เครื่องมือสำคัญที่จะช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถวางแผนและออกแบบโมเดลธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ สร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน ปรับเปลี่ยนได้อย่างคล่องตัว ช่วยในการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ที่ถูกต้อง ช่วยประหยัดเวลาและทรัพยากรธุรกิจ

course image
Business Analysis
Agile Methodology, Strategy and Transformation (ทักษะการจัดการโครงการในสภาวะการณ์เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว)

ผู้อบรมได้เข้าใจ Agile Framework and Methodology สำหรับผู้บริหารยุคใหม่ สิ่งที่ผู้บริหารและพนักงานต้องพบเมื่อการทำงานปรับเปลี่ยนเป็นแบบ Agile และ เข้าใจถึงกรอบความคิด หรือ Mindset ที่ควรต้องปรับเปลี่ยนสำหรับการทำงานด้วยรูปแบบ Agile เข้าใจถึงการทำงานด้านยุทธศาสตร์องค์กรครบวงจร อีกทั้งลักษณะองค์กรที่มีการทำงานแบบ Agile และสามารถออกแบบยุทธศาสตร์ที่ใช้ขับเคลื่อนองค์กรเมื่อบริบทเปลี่ยนไปเป็น Agile Organization พร้อมทั้งเข้าใจถึงการปรับเปลี่ยนองค์กรโดยมองจากรอบด้านทั้งจากลูกค้าและภายในองค์กรเอง ได้เข้าใจวิธีการในการสร้างการปรับเปลี่ยน และสามารถร่างแผน Agile Transformation ให้เหมาะกับบริบทขององค์กรตนเองได้

course image
Mobile Application
Kotlin for Android Programming

Kotlin เป็นภาษาที่ถูกสร้างขึ้นใหม่ในยุคที่มีการพัฒนากลไกใหม่ๆ ทางภาษาเกิดขึ้นมากมาย ที่น่าสนใจยิ่งกว่าคือ ถูกสร้างขึ้นโดยผู้ที่ช่ำชองการสร้างเครื่องมือพัฒนาโปรแกรม ซึ่งควรจะเข้าใจปัญหา และความต้องการของนักพัฒนาโปรแกรมอย่างดี

course image
AI & Data Technology
Introduction to Python Programming for Data Science

หลักสูตรเริ่มต้นสำหรับท่านที่สนใจทำงานด้าน Data Science ด้วยภาษา Python
หลักสูตรเน้นเรื่อง Math และการเขียนภาษา Python เบื้องต้น สำหรับการทำงานด้าน Data Science
(Tools ที่ใช้ประกอบการอบรม คือ Anaconda, Jupyter)

course image
Project Management
Software Project Estimation Workshop

        จุดเริ่มต้นของความสำเร็จของโครงการซอฟต์แวร์ ก็คือ ความสามารถประมาณขนาดและจำนวนวันที่ใช้ในการพัฒนาโครงการได้อย่างถูกต้อง ซึงขนาดและจำนวนวันที่ต้องการเป็นต้นทุนหลักของโครงการซอฟต์แวร์ หากสิ่งเหล่านี้ประมาณผิดพลาดก็หมายถึงโครงการต้องขาดทุนทันที รากฐานของการประเมินได้อย่างถูกต้องจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเข้าใจลักษณะโดยธรรมชาติของงานซอฟต์แวร์และย่อยงาน (Breakdown) งานอย่างถูกวิธี เข้าใจถึงการประมาณขนาดของงาน จึงนำไปสู่การประมาณความพยายาม (Man-Day) และระยะเวลาที่ต้องใช้อย่างถูกต้อง