Upcoming Courses

Showing 51 result

course image
CompTIA Certification Program
(CompTIA Network+) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพร้อมสอบใบรับรองมาตรฐานวิชาชีพด้านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์

ผู้ที่สอบผ่านมาตรฐาน CompTIA Network+ จะมีความรู้และทักษะที่จำเป็นในการดำเนินงานด้านสถาปัตยกรรมพื้นฐานของระบบเครือข่ายที่ปลอดภัย นอกจากนี้ยังสามารถกำหนดค่าบำรุงรักษา และแก้ไขปัญหาอุปกรณ์เครือข่าย โดยใช้เครื่องมือที่เหมาะสม อีกทั้งเข้าใจคุณลักษณะและวัตถุประสงค์ของเทคโนโลยีเครือข่าย

course image
BITCOIN, BLOCKCHAIN AND CRYPTOCURRENCY
Create Your Own Blockchain Using 'Multichain'

หลักสูตรนี้จะแสดงการใช้งาน Multichain สร้างระบบ Blockchian เพื่อเก็บข้อมูลที่เราสามารถกำหนดรูปแบบข้อมูล และฟังค์ชั่นในการเข้าจัดการเองได้  

course image
BITCOIN, BLOCKCHAIN AND CRYPTOCURRENCY
Bitcoin and Blockchain Programming with Python

หลักสูตรนี้แสดงการใช้ภาษา Python เพื่ออธิบายกลไกของระบบ cryptography เช่น encoding, hashing, keys, transaction(tx)และ Blockchain การเขียนโปรแกรมติดต่อกับระบบเครื่อข่าย Bitcoin

course image
Digital Technology
Fundamental of Advance Java Programming

หลักสูตรนี้ถูกสร้างขึ้นเพื่อแนะนำความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรม Java เพื่อสร้างและดูแลเว็บไซต์

course image
SOFTWARE QUALITY : SOFT SKILLSManagement Skills
Design Thinking Lean Your Process

เรียนรู้การปรับและออกแบบกระบวนการทำงานพัฒนาซอฟต์แวร์ผสมผสานหลักการ Design thinking ที่จะช่วยให้เข้าใจผู้ใช้งานและสถานการณ์มากขึ้น วิธีการแบบ Lean จะทำให้กระบวนพัฒนาคล่องตัวขึ้นอย่างมีคุณภาพ เวิร์คชอปการทำ Design thinking ในรูปแบบ Lean Process เพื่อสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในวิธีการทำงานจริง

ลงทะเบียนรับข่าวสารงานสัมมนา และหลักสูตรอบรมใหม่ๆ ?